1. Thức ăn cho Tôm sú

   
GROBEST
SEAHORSE
TOPWIN
DANDY

2. Thức ăn cho Tôm thẻ

     
CENTER
VANNAMEI
LEADER
SCAMBI

3. Sản phẩm chiến lược

MONODON GREEN
VANNAMEI GREEN
THE BEST
MONODON GREEN
VANNAMEI GREEN

4. Sản phẩm Tôm giống sạch bệnh

SẢN PHẨM
TÔM GIỐNG
SẠCH BỆNH
TÔM GIỐNG LÀNH BỆNH
TÔM GIỐNG LÀNH BỆNH
TÔM GIỐNG LÀNH BỆNH

5. Sản phẩm chế biến đông lạnh xuất khẩu

CHẾ BIẾN
ĐÔNG LẠNH
XUẤT KHẨU
XUẤT KHẨU ĐÔNG LẠNH
XUẤT KHẨU ĐÔNG LẠNH
XUẤT KHẨU ĐÔNG LẠNH
    1

4